Tag Archives: Gamespot Versus

26Jan/17

Gamespot Versus 1.24.17

Footage from Gamespot Versus that took place on January 24th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

This week features:

1P: Numacchi, Giu, Mamanashiken, Jajanken, Hatenko, Wata, Tako-sama, Matsui, Kaneko, Jimmy, Tensai Chinpanji, Kato, ZangiF, Hide, Mu, Gucchi, Kondo, Takechi, Nakamu, Kawasim, Yuuvega, Kurahashi

2P: Minarai, MasterP, Fukuyama, XSPR, Risty, Hitoshi Matsumoto, Shal, Yakirori, Tonkatsu, Miya, Shonan, Tomoza, Palestina, Te, Aoba, Grygla, Shu, Choshu, Hustler, Abebin, Seo, Mattsun

Continue reading

05Jul/16
Gamespot Versus

Gamespot Versus 7.5.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from July 5th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: SORA, Harukiyo, Arataso, Nakanofu, Wata, P.C, Tako-sama, Risty, Grygla, Kabuki-kun, Tonkatsu, Suzuki, Te, Azefai, Tomoza, Tsunoppi, Abebin, Hide, Nikaiten, tomo, Yakitori, Tencho, Kawasim
2P: Liu, Yonmi, N Chun, Roshia Rikuren Shozoku, Hitoshi Matsumoto, XSPR, EcoDJ, Shal, Munari, Sumida, Blue Red Oku Dake, Nemo, Neri, Palestina, Shinonii, Gucchi, Choshu, Hide yori hidye shi, VIPER, Hustler, Mattsun, Hanashi, YuuVega

Continue reading

30Jun/16
Gamespot Versus

Gamespot Versus 6.28.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 28th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Pimekko, N Oah, Miki, Senbon, Ushio, XSPR, Abebin, Shinonii, Kaneko, Miya, Miharu, Nikaiten, Su, Tonkatsu, Fukuyama, Teppe, Blue Red Oku Dake, Hide, Takechi, Tsunoppi, Choshu, Tomoza, Kawasim, Mattsun, Koemon, Kawamata

2P: Harukiyo, MGN, Wata, Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Danboru, Shu, EcoDJ, MOR, Te, Chi, Jimmy, Tera-san, Gucchi, Nemo, Azefai, Hidye, Kotetsu, Akabla, Kurahashi, Yakitori, YuuVega, AFO

Continue reading

21Jun/16
Gamespot Versus

Gamespot Versus 6.21.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 21st, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Miki, Ushio, N Chun, Nakanofu, Risty, Shinonii, Tako-sama, Iinuma, Sada, EcoDJ, Tonkatsu, Kaneko, Nia, Koedo, Tsunoppi, Hide, Tencho, Hustler, Choshu, Urabide, Kawasim, YuuVega

2P: nicofromtokyo, Wata, MGN, Karaagemaru, Nikaiten, Sara30, Hitoshi Matsumoto, XSPR, Yafumin, Shal, Aoba, Shonan, Te, Cross, Gucchi, Hidye, Tomoza, Azefai, Mattsun, Koemon, Sasori, Noguchi

Continue reading